Przejdź do treści

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Dzieci bawiące się z mamą

Na wstępie należy zaznaczyć, że władza rodzicielska, a kontakty rodzica z dzieckiem to dwie odrębne sprawy. Zobrazowanie niniejszych zagadnień powoduje konieczność odwołania się do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - w skrócie k.r.o.

Elementy władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 92 k.r.o. dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Kolejno zgodnie z art. 93 § 1 k.r.o. władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władza rodzicielska składa się z trzech głównych elementów:

 1. obowiązku i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad osobą dziecka,
 2. sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka,
 3. wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw;

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej

Pozbawianie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce przede wszystkim jeżeli:

 1. władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody ( np. długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności),
 2. rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
 3. rodzice zaniedbują swe obowiązki względem dziecka;

Prawo rodziców i dziecka do kontaktów

Kontakty rodzica z dzieckiem mogą być realizowane przede wszystkim poprzez:

 1. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 2. bezpośrednie porozumiewanie się,
 3. utrzymywanie korespondencji,
 4. korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość (korespondencja listowa), w tym ze środków komunikacji elektronicznej (sms-y, wiadomości e-mail);

Zgodnie z art. 9 ust 3 Konwencji Praw Dziecka: Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Podsumowanie

W tym miejscu pojawia się pytanie - co w sytuacji, gdy sąd pozbawi jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, czy takiemu rodzicowi przysługują kontakty z dzieckiem?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: to zależy.

Z jednej strony przepisy k.r.o. wskazują wprost, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Równocześnie trzeba pamiętać, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem, a jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Podsumowując powyższe, można dostrzec, że władza rodzicielska a kontakty rodziców z dzieckiem choć nie są ze sobą wprost powiązane to jednak mogą wywierać na siebie bezpośredni wpływ. Zatem tylko przeanalizowanie konkretnego przypadku pozwoli na udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie.

Źródła

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.)
Kancelaria Adwokacka Adriana Bała
ul. Rawicka 1, 63-700 Krotoszyn
Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  -
 • Wtorek:
  -
 • Środa:
  -
 • Czwartek:
  -
 • Piątek:
  -
 • Sobota:
  zamknięte
 • Niedziela:
  zamknięte
Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Materiały te nie mogą zostać uznane za poradę prawną w indywidualnej sprawie, a treści te pozostają aktualne na dzień ich zamieszczenia.